Objednávka

Objednávka

 

Podmínky nájmu svatebních šatů

 

Obchodní podmínky

svatební šaty praha, svatební šperky praze, svatební diadémy praha, svatební čelenky, svatební hřebínky, svatební korunky.Tyto obchodní podmínky  platí pro zapůjčení šatů v půjčovně «Medulka» s.r.o (dále jen půjčovna), nabízející k zapůjčení 

svatební  společenské a plesové šaty. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v aktuálním znění.

 A.Zkouška šatů

Na zkoušení šatů počítáme s cca 1 hodinou, po kterou se Vám budeme plně věnovat.

Při zkoušení  šatů  je dovoleno se v šatech fotografovat.

Každá nevěsta má nárok na 2 zkoušky šatů:

 - Zkouška šatů pro výběr .

 -Zkouška šatů cca 1 týden před svatbou pro konečnou úpravu šatů.

 Všem nevěstám doporučujeme přezkoušení šatů zhruba 1 týden před svatbou, kde zjistíme, zda šaty stále padnou a doděláme případné úpravy, které se na šatech provádí  1-2 dny před samotným vypůjčením.

 Na toto přezkoušení se vždy objednávejte.

 Neodpovídáme za špatnou velikost vypůjčených šatů, pokud si je nevěsta před vypůjčením nevyzkouší.

 Všem nevěstám umožňujeme jak předběžné kratší zkoušení šatů, tak následné zkoušení a výběr těch nejlepších šatů, které splní Vaše představy.

 Pokud již nevěsta všechny vhodné šaty dříve vyzkoušela, není možné s ní opět zkoušet všechny tyto šaty, ale umožňujeme vyzkoušet pár nejlepších šatů z předchozího výběru a případně další šaty z nově doplněných kolekcí, aby se mohla rozhodnout, které šaty jí nejvíce vyhovují.

 B.Rezervace:

 Šaty je možné rezervovat předem. Jak dlouho předem si chcete šaty rezervovat a zajistit si tím, že v případě zájmu dalších zákazníků budou již šaty rezervovány pro Vás.Bez rezervace jsou však šaty stále v nabídce pro všechny ostatní zákazníky a zájemce.Šaty a ostatní zboží je možné rezervovat pouze s podpisem nájemní smlouvy a zaplacením rezervačního poplatku.

 Rezervace je pro obě strany závazná.Bez podpisu smlouvy a zaplacení rezervačního poplatku šaty nerezervujeme .Výše rezervačního poplatku je 50% z ceny ya půjčení šatů.

 Rezervační poplatek je nevratný!C.Vyzvednutí rezervovaných šatů:Při vyzvednutí  šatů

se doplácí cena nájemného, snížená o rezervační poplatek.Doplňky jsou účtovány zvlášť, doplňky pronajaté samostatně a bez  šatů

se platí podle ceníku a s příplatkem.V ceně je zahrnuté vyčištění šatů.V ceně  jsou zahrnuty drobné úpravy na míru, pokud lze úpravy na daných šatech provést.Upravit lze pouze šaty objednané.

 Při přebírání šatů v "Půjčovně " je nezbytné uhradit vratnou zálohu ve výši 50% kupní ceny šatů, tato částka Vám bude vrácena v plné výši při odevzdání šatů zpět do " Půjčovně " za podmínky, že šaty budou v dobrém stavu a že ze strany " Půjčovně " nebudou žádné připomínky.

 D.Doba pronájmu šatů:

Doba pronájmu šatů za danou cenu nájemného je  na  4 dny, včetně dne vyzvednutí a dne vrácení.

V případě státního svátku, nebo dovolené se o tyto dny lhůta bezplatně prodlužuje.

 Šaty jste povinni vrátit v ten den , který je uvedený ve smlouvě, v hodinu po předchozí domluvě .
Potvrzení o vrácení Vám napíšeme na Vaši smlouvu o vypůjčení
.
E.Vrácení šatů:

Šaty jste povinni vrátit v den, který je uvedený ve smlouvě.

Tímto úkonem můžete pověřit i jinou osobu, ta však při předání odpovídá za případné škody.

Po včasném informování a dohodě tolerujeme případné zpoždění a vrácení zboží po pracovní době. Pokud pronajaté věci nevrátíte v uvedeném termínu, bude Vám každý následující den účtováno smluvní penále za nedodržení termínu a povinností, plynoucích ze smlouvy.

 Smluvní penále za pozdní vrácení je 20 % z ceny pujčeni za každý den prodlení.

 Jste  povinni vrátit všechny převzaté věci včetně doplňků, obalů a ramínek.Pokud nevrátíte vše, co jste od Půjčovně převzali, budou vám tyto věci naúčtovány dle ceníku.Zaměněná ramínka nepřebíráme. Jste povinni vrátit přesně ta ramínka, na kterých Vám byly pronajaté věci předány.Pokud vrátíte pronajaté věci na jiných ramínkách, budou Vám tyto předány a pronajatá ramínka dle níže uvedeného ceníku zaplatíte. 

Poplatek za nevrácené ramínko: 50,- Kč.

 Poplatek za nevrácený obal:300,-Kč

F.Náhrada za způsobené škody:

 Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost.Dle občanského zákoníku § 421 : «Každý, kdo převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení».Dle § 670-  «Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda».Náklady spojené s opravou poškození šatů způsobené nošením, které jsou malé a lze je opravit, nejste povinni uhradit.

Pokud bude znečištění rozsáhlé, nebo špatně odstranitelné, zaplatíte poplatek za speciální čištění šatů. Výše poplatku závisí na druhu a míře znečištění.

Pokud však budou

šaty

zničené natolik, že oprava nebude možná, jste povinni doplatit částku do výše hodnoty šatů (prodejní cena).Dále jste povinni uhradit nájemné v plné výši za všechny poškozené smlouvy, pokud Vámi způsobená škoda poškodí další nájemní smlouvy.Dle § 442 občanského zákoníku – «způsob a rozsah náhrady:

Hradí se skutečná škoda n

a to, co poškozenému ušlo» (ušlý zisk).Po náhradě škody si zničené šaty ponecháte.

Při poškození s vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a termínu splatnosti.

 Zavýpůjčeni  věci nesete plnou odpovědnost. Zacházejte s nimi tedy opatrně.Myslete na to, že stejné oblečení může mít po Vás zamluveno další zákazník.

G.Platnost obchodních podmínek

 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny  smlouvy uzavírané mezi půjčovnou a zákazníkem. Půjčovna si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2013

 Článek 5

 Odstoupení od smlouvy

Uzavřená smlouva o výpůjčce  vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran –půjčovnz a zákazníka.

 Odstoupení od smlouvy musí být písemné.V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je Půjčovnouúčtována smluvní pokuta za bezdůvodnou blokaci zboží ve výši zaplaceného rezervačního poplatku.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Půjčovny bude zákazníku poskytnuté náhradní plnění smlouvy, nebo bude vrácen rezervační poplatek v plné výši.

 Pokud zákazník od smlouvy odstoupí a zboží dle smlouvy si v uvedené lhůtě půjčení nevyzvedne, bude půjčovnou zákazníku účtována smluvní pokuta ve výši doplatku nájemného dle uzavřené smlouvy o výpůjčce.

 Pokud zákazník od smlouvy odstoupí 10 dní a méně od uvedeného termínu počátku půjčení, je půjčovna oprávněna po něm  požadovat smluvní pokutu ve výši doplatku za půjčení dle smlouvy o výpůjčce.

 Půjčovna je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník svým chováním přímo poškozuje půjčitele, nebo jeho dobré jméno.V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení již zaplaceného rezervačního poplatku.Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy, mají obě strany právo na splnění povinností druhé smluvní strany, nebo na náhradu v plné výši.

 Článek 6

 Ochrana osobních údajů

Půjčovna se zavazuje chránit osobní údaje, poskytnuté Zákazníky v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek zákazníka, informování zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, poskytování zákazníkovi informace o zboží, cenách apod.

 Půjčovna si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

 Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude jistoty, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony, platnými na území ČR.

 Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

 v Praze  dne  _____________2013.

Půjčovna______________________________Zakaznik______________________________

Podmínky nájmu svatebních šatů ,šití na míru Praha, Opravy a úpravy oděvů Praha,půjčovna svatebních šatů Praha, krejčovství Praha.