á
Krejčovství Praha, Opravy a úpravy oděvu Praha, Zakázkove šití  Praha, Půjčovna svatebních satů Praha, Svatební saty Praha7.
á
á
á
á
á
Krejčovství a půjčovna svatebních šatů, Praha 7, Bubenská 3/421, Holešovoce, 170 00
á
á
á
á
á
á
á áá
á
á
á

Šití oděvů naámíru aáúpravy oděvů

svadlena praha,krejcovstvi v praze.

Šití áoděvů naámíru

a úpravy oděvů jsou složitý proces, neákaždé krejčovství váPraze jeánabízí. Ušití naámíru aáúprava oděvů znamená, že švadlena váákrejčovství ámusí mít ázkušenosti aádovednosti vášití áa ápro každého klienta umí sestavit jednotlivé střihy aáindividuální design sáunikátními vlastnostmi záobrázku. Coátoádává?á
Na rozdíl odápoužití běžných střihů áoděv, který jeááušit podle individuálně vytvořeného střihu, áperfektně sedí, nemá ážádné dodatečné záhyby, rozměrové nesrovnalosti, má volnost pohybu, přesnou velikost, není toáoblečení tuctové, aleákaždá ájeho část, sedí přesně podle vaší míry, přičemž seábere váúvahu, jakým způsobem seápohybujete, zvyky, životní styl, povahu vaší práce aádalší obsah vašeho šatníku -ávše, coázajistí bezchybný vzhled aáobdivné pohledy lidí kolem Vás. Váprocesu vytváření vzorů aávákaždé fázi tvorby střihu seáprovádějí nutné změny sáohledem naáúpravy ávelikosti aávaše představy.á

Bereme maximalní zřetel naázvláštnosti postavy -ájedna zánejvyšších priorit proášití vánašem krejčovství váPraze ,ákterý seástal jakousi vizitkou. V krejčovství á považujeme zaádůležité vše: přesnost naáámilimetry, držení těla, tělesné proporce, různé fyzikální vlastnosti aájeho převládající árysy ápro nejúspěšnější šití. Dokonce iánejnáročnější zákazníci sáexkluzivními vzory jsou spokojeni aápřijdou káánám znovu aáznovu, poskytují nám ánejlepší hodnocení.á

A pokud áoblíbené áoblečení, ztratilo ávzhled, nevypadá ámódně nebo již není vhodné? Řešení -áprofesionální oprava aáúprava oděvů. Krejčová áudělá zkoušku ápodle postavy aákvalitně provede opravu pánských iádámských áoděvů, včetně opravy svrchních oděvů zárůzných látek, kůže aákožešin.

Opravy oděvů áv našem krejčovství váPraze dávají věcem druhý život, takže ánemusíte spěchat, abyste seázbavili starého oblečení. Vákrejčovství áMedulka váPraze jeáprodloužíme, zúžíme, přešijeme, zkrátíme, nastavíme podle ápostavy, vyměníme ápodšívku, dokonce změníme ástyl sámalým nákladem áse promění vámoderní, pohodlné aáještě milejší. Opravy aáúpravy áoblečení áv krejčovství áv Praze 1ánebo áv Praze 7áto jeáározhodnutí, ápro šetrné áa ásoučasně moderní, elegantní lidi kterých áv Praze hodně. Praha jeáměsto vysokých rychlostí. Vážíme siááVašeho áčasu, proto seáánaše krejčovství váPraze ápřizpůsobí áVašim požadavkům aázakázka ábude provedena váminimálním áčase aávámaximální ákvalitě. Odbornici zákrejčovství váPraze načrtnou podle představ skici, předvedou Vám jeáveáVaší přítomnosti, pomohou Vám vybrat materiál ,ávezmou ideální míry aánavrhnou Vám termín zkoušky. Obvykle stačí několik zkoušek, abyáoblečení Vaších ásnů Vám perfektně sedělo, zdůraznilo zajímavosti áVaší postavy, ávystihlo Vaši náladu áa styl .áNabídnou áVám výběr zárůzných módních časopisů aáárecenzí ,ávytvoří ásvé ávlastní návrhy, případně požádají oápomoc áprofesionální módní návrháře aástylistická studia.

Opravy aáupravy odevy Praha, krejcovstvi Praha

Šití oděvů zákožešin váPraze

Od pradávných dobápoužívali lidé kášití svého oblečení zvířecí kůže, což bylo první oblečení lidí pravěké éry. Postupem doby seáobjevily tkané látky aálidé seánaučili šít siáoblečení zátkanin. Aleákůže zvířat, které seálidé naučili vyčiňovat, rovněž nebyly odvrhnuty, naopak seázánich začaly vyrábět luxusní výrobky -ákožešinové produkty.áV té době právě nošení kožešin vyzdvihovalo z davu ty nejbohatší a nejúspěšnější - do liščích a sobolích kůží se oblékali králové a královny, kardinálové i knížata, právě z kožešiny se zlatou vložkou byla vyrobena slavná čapka Monomachova, drahokamy zdobená knížecí koruna ruských knížat. Šití oděvů z kožešin je práce velmi časově náročná a také riskantní, jelikož bez patřičných dovedností může člověk snadno zkazit kůže zvířat, jejichž cena dosahuje 500 dolarů za kus. Proto všichni mistři kožešníci přistupují ke své práci vždy velmi opatrně, protože v dávných dobách byla třeba taková sobolí kůže cennější, než život otroka, nebo rolníka.áUplynuly stovky let a i v dnešní době jsou kožešiny symbolem bohatství a úspěchu, nic se nezměnilo! Krása pravé přírodní kožešiny je trvalou hodnotou. V Praze jsou firmy, které se zabývají šitím z kůže a z kožešin, zcela ojedinělé, a firem, které dávají záruku za svou práci, a zodpovídají za její kvalitu, je ještě méně. Náš módní salonáv Praze ,áwww.medulka.com, jeájedním zánich, umíme šít zákožešin kožichy, vesty, opasky, nepřijímáme pouze zakázky naátvarované klobouky, aleáušít měkké beranice proánás není žádným problémem.áKaždým rokem, vákaždém ročním období, seámóda mění -ávše plyne, všechno seámění, aleákožešinové výrobky seánekupují jenáproájednu sezónu nebo rok, bylo byáškoda nosit pravý kožešinový kožich poájeho zakoupení jenájednu sezónu aápakáhoánavždy odložit doášatníku. Drahá kožešina drahou zůstane, střih oděvu jeámožno změnit aápoápřešití bude váš kožich opět naávrcholu módní sezóny.áCena práce sákožešinami není malá, aleácena nového kožichu jeáněkolikanásobně vyšší, obvykle jeácena zaápřešití aápřizpůsobení kožichu zhruba od 5000 Kč, všichni, ko si chtějí nechat přešít kožich, b měli mít na paměti, že cena práce může dosáhnout až 20% hodnoty drahých sobolích, hermelínových a norkových kožichů.

Kromě těchto drahých kožichů náš pražský salón www.medulka.com přešívá aáobnovuje samozřejmě také kožichy prostší aálevnější, králičí aáovčí, můžeme jeápřešít podle vašeho náčrtu, nebo fotografie naáinternetu, aleáprostý kožich znamená, že jeávyroben zádostupnější kožešiny, jenomže zpracování žádného kožichu není snadné, aázátoho důvodu jeácena práce, vynaložené naápřešití, opravy nebo obnovení kožešiny stanovena pevně naším ceníkem sápřipočtením 50%ánaáopravu kůže, kožešiny, nebo kožešinového oblečení. Kožichy aáoblečení záAstrachaně. Pravděpodobně skoro každý člověk má vášatníku nějaký astrachaňský kožich, zděděný poámatce, nebo poábabičce, může seájednat třebas iáoáznačně muzeální kousek, přesto bývá samotná kožešina zpravidla velice kvalitní. Modely už samozřejmě vyšly zámódy, aleákožešinu zánich můžete vždy použít třeba proázateplení kabátu kožešinovým límcem, nebo můžete přešít kožich na krátký a moderní polokožich. Říci všechno lze v krátkém článku velmi obtížně, proto uvedu jen to nejdůležitější, a sice že naše hlavní krejčí a návrhářka Olga pracovala v Sankt-Petěrburgu jako krejčí u známého módního návrháře Igora Guljajeva, jehož modely kožešinových oděvů nosí všechny mediální hvězdy váRusku aátaké mnoho mediálních hvězd světových. Veškeré práce naákožešinových oděvech provádí sama, riziko poškození oděvu jeápojištěné. VáPraze máte kárealizaci Vašich snů oápřešití kožešinových oděvůájen málo příležitostí, proto začněte uánás, vásalónu Medulka, který seánachází vácentru Prahy, sápohodlnou dopravní dostupností.

Šití oděvů zákožešin váPraze

Krejčovství Medulka.

á á á á á á á á á á á á á á á á á áProvádíme veškeré opravy aáúpravy oděvy váPraze.

krejcovstvi prahaZabýváme seázakázkovým šitím dámských, pánských, dětských aázvířecích oděvů naámíru dleávaší představy. Nezalekneme seáaniávašich závěsů či záclon ,áložního prádla ,áubrusů aádekorativních deček. Zajišťujeme drobné opravy naápočkání.áNabízíme zapůjčení svatebních šatůá.


opravy aáúpravy oděvů Praha,půjčovna svatebních šatů praha.

á

Nejlepší krejčovství váPraze proáušití svatebních aáspolečenských šatů .

áZasnub seásáMedulkou!á

krejcovstvi prahaVádnešní době dívky iáženy spolu sámuži slouží váarmádě, uápolicie, řídí náklaďáky aázabývají áse boxem iákulturistikou.Vádobě, kdyádlouhé kalhoty vákaždodenním nošení dávno nahradily šatovéáaásukně, jeázvláště důležité siáuvědomit, že toátakánebývalo vždy, ještě před stoálety zaplavovaly města krásné áslečny aádámy, oblečené váelegantních róbách. Vásoučasné době mladé dámy zachovávají átradici oblékání nákladných šatů už pouze při zvláštních příležitostech, jako jsou svatby aáplesy ,áaleánesmíme zapomínat, žeásvatební šatyábyly vždy nádhernou ozdobou všech dívek aážen,ázdůrazňovaly jejich osobnost aárafinovaně prezentovaly okolí jejichávýjimečnost. Existuje
mnoho stylů aátypů šatů,ale;zeávšech seázcela jasně vyčleňují šaty -svatebních ákrejcovstvi prahaplesových á- áspolečenskýchášatů.Nevěsta jeánaásvatbě jako zářící perla první velikosti. Všechny pohledy spočívají naání aásamozřejmě naájejích šatech, které předmětem nadšení iákritiky, neboťásvatební šaty jsou vždy ánejdiskutovanějším tématem všech dívek.Nabízíme Vám šaty ,ávhodné proákaždý váákus: Svatební šaty ,ášaty proávaše družičky
, šaty, které budou splňovat vaše očekávání aásny,které pomohou zvýšit krásu aáslavnostnost okamžiku, zvýrazní Vás aáfotografie, naákterých budete zachycena vátěchto šatech, naádlouhou dobu zachová radostá
opravy a upravy odevu prahazáprávě proběhnuvší slavnosti.

Krejčovství Praha ,ápůjčovna svatebních šatů Praha ,šití naámíru Praha ,áopravy aáúpravy oděvů Praha 7.

Kreativní opravy oděvů veákrejčovství váPraze.

ákrejčovství praha, šíti na míru v praze.Díra naáoblečení, coámůže být nepříjemnější, obzvlášť při cestovaní, kdyánemáte poáruce žádné opravné prostředky. Přitom tenhle problém jeáznámý odádoby, kdyálidstvo vymyslelo první šaty, ať nedokonalé, aleáfunkční. Čas utíkal, požadavky keákvalitě oblečení rostly, objevovali seádalší aádalší materiály, vhodné naášití, až seázátoho vyklubal jeden zánejstarších průmyslů ľ textilní. Skoro hned poáušití šatů, které hravě zvládali krejčí, člověk seásetkal sádalším problémem ľ opravou poškozeného, otrhaného nebo díravého oblečení. Nejpoužívanější metodou opravení bylo látání aázáplatování. Nehledě naátoho, že svého času záplata byla vnímána, jako příznak chudoby, dnes nabývá úplně jiného významu, stává seásání módní doplněk. Popíšeme několik typů oprav oděvů , které seápoužívají přiá

opravách aášití oblečení váPraze.

á1.Zaplata veáformě nálepky.
Nejčastější příčinou utvoření díry jeánepozornost nebo shoda okolností, když seáoáněco špatně opřete nebo zavádíte. Oátoávětší zklamání, když jeávěc oblíbená nebo úplně nová. Vátakovém případě klasické látání nepřichází váúvahu. My, jako krejčovství, coáseázabývá
opravou oblečení váPraze,á nabízíme kreativní přístup ľ výzdobu poškozeného místa slušivou nášivkou, barevně sladěnou sápůvodní látkou, nebo naopak kontrastní. Poáúpravě získáte původní věc, která nabude nového šmrncu.á

á2. Opravy pomocí výrazných knoflíků.
Dalším způsobem, jakáopravit vaše drahé oblečení, jeádekorum poškozeného místa. Pokud při žehlení prádla jste poškodili kabát, nemá cenu kupovat nový. Obraťte seánaánás, kreativní krejčovství váPraze. Pomůžeme Vám zamaskovat díru nebo spálené místo než bychom znehodnotili věc. Modernější kabát jeámožné spravit nášivkou, aleácoádělat sátím klasickým?
Opravu takového kabátu můžeme provést vápražském krejčovství pomocí kloboučkové gumy. Zamaskujeme poškozené místo aágumu ozdobíme knoflíkem, stane seázáVás majitel kabátu sáoriginálním příslušenstvím, jehož cíl zůstává fascinující záhadou proáostatní.

á3. Opravy oděvu zipem.
Zip může být použit ve všech výše uvedených případech opravy oděvů.
Pro velké díry, nebo vámístech, kdeánášivka nebo knoflík nejsou vhodné, můžeme nabídnout všití zipů. Zipy bývají široké iáúzké, různobarevné, viditelné aáäneviditelnéö. Zipem lzeáopravit téměř všechny věci, vápřípadě, že místo sádírou jeánaápřední straně, aleávápřípadě, že místo, které chcete opravit jeázezadu, vždy můžete našit velké logo nebo ozdobnou výšivku. Mistři vánašem krejčovství váPraze mohou vybrat látku, vyřezat líbivý vzor, aánašít hoánaázadní část kabátu. Kreativita při
opravách aášití oděvů váPraze jeávelmi důležitá, protože poáobdržení nové nebo staré, renovované věci, dostanete nejen šaty, aleákladný náboj, který jeátakádůležitý.

Opravy aáúpravy oděvů Praha, zakázkové krejčovství váPraze.

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze.

krejčovství praha ,opravy odevu praze, šití na mítu praha.Je dobře známo, že prázdniny jsou časem naácestování -áproáněkoho jeátoávýlet doájiného města, proáněkoho doájiné zemi, aáněkdo hledá dobrodružství naájiném kontinentu. Při cestování získáváme nové zážitky aázkušenosti, odpočíváme siáodákaždodenních problémů aábudujeme plány doábudoucna, porovnáváme své město sámístem, kdeápobýváme jenádočasně, aásvůj styl života seáživotem místních obyvatel. Aákaždá cesta, stejně jako život, seáskládá zeástovek malých okamžiků, momentálních zážitků aánepředvídatelných malicherností. Iánaácestách nás potkávají potíže seázdravím, vyvolané změnou časového pásma, jídelníčku nebo klimatu, seásprávným načasováním nebo iásápoškozením naších věcí. Díky tomu, že takové problémy nás potkají vánovém prostředí, hned seánám zdají větší aázávaznější. Kdeámáte hledat pomoc?
Přijedete-li doáČeské Republiky aáocitněte-li seáváPraze, najdete vátomto městě, vásrdci Europy mnoho rusky mluvicích obyvatel. Spousta zánich má vlastní firmy aásáradostí Vám pomůžou vyřešit problémy sádopravou, krejčovství praha , opravy odevu praze, šití na mítu praha.zdravím nebo opravou oblečení váPraze. Ceny zaátyto služby, jsou oáněco nižší než vásousedním Rakousku nebo Německu, aáturistům záIzraele připadají jako zápohádky. Například zkrátit kalhoty váPraze můžete zaá200áaž 220áKč, 100áKč zaplatíte zaázašití díry, aázáplata naáoblíbených riflích Vám stane pouhých 180ákorun. Zpravidla ruské ateliéry váPraze pracují odárána doávečera, což umožňuje odevzdat věc ráno aávyzvednout jiáuž tenávečer. VáPraze tuto službu zajištují pouze ruské společnosti, jiné dělají stejnou práci seázkrácení kalhot minimálně 3áaž 4ádny.
Důležité jeávědět předem, že zdeájeámožnost siávyužit opravy aáúpravy oděvů váPraze ,ánebo koupit nové oblečení aáušit hoánaámíru, zkrátit nebo prodloužit oblečení váPraze. Můžete být váklidu, protože nicáVás nepřekvapí aábudete vypadat skvělé.á

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze.á

á
á

á
á
á