á
á
á
á
Objednávka

Objednávka

á

Krejčovství Medulka, opravy oděvů váPraze.

á

O nás.

krejčovství praha, opravy a úpravy oděvů praha 7, půjčovna svatebních šatů praha, hodnota šiti šatů praha, šití svatebních šatů praha, společenské šaty v praze.Značka źMedulka╗ seápoprvé objevila váčervenci roku 2009, díky založení salonu proáopravy aášití šatů, aátoávčetně šatů svatebních. Poároce úspěšného fungování značky seá"Medulka╗ stala uznávanou značkou proávšechny nevěsty sádobrým vkusem.

Navzdory tomu, že doba, která uplynula odázaložení, byla takákrátká, seáznačka stala značně populární aástále více aávíce lidí seánaániázačalo obracet seázakázkami naáindividuální zhotovení ásvatebníášatůá,

Pak přišel nápad shromáždit nejlepší odborníky váoblasti svatební módy,a toávše podájednou značkou "Medulka╗.

Přizvali jsme keáspolupráci vysoce kvalifikované řemeslníky proášití svatebních šatů ,ákožešinových pelerín, krátkých kožíšků aásvatebních doplňků.

Umíme ušít profesionálně jakékoliv šaty, máme už své designérské předlohy, nebo můžeme ušít šaty speciálně proáVás podle Vašich představ, ať už jsou toásvatební šaty váPraze,ákabát, nebo boaáproásvatební šaty podle fotografií záinternetu, které seávám zalíbí.

Všichni mistři záKrejčovství Medulka mají odborné vzdělání aámnoho letázkušeností sáprací vánejlepších salónech naásvrchní oděvy aákožešinové oblečení, vásvatebních salonech váMoskvě, váPetrohradu aáváKyjevě.

Je obecně známo, že bohatý zákazník, který siámůže dovolit navštěvovat takové salóny, jeátenánejnáročnější aánejvybíravější zákazník, vyžaduje jenátoánejlepší aánejexkluzivnější, ušité jenázátěch nejlepších materiálů, ať už jdeáoáásvatební šatyá, nebo oáněco jiného. Velmi velký důraz klade naákvalitu. Naši mistři ještě předtím, než založili Krejčovství Medulka, pracovali právě proátakové zákazníky, uspokojovali jejich potřeby záhlediska individuálních zakázek aázákazník takávždy dostal přesně to, coásiáobjednal aábylávždy spokojen sárychlostí aákvalitou vyřízené objednávky.

Vzorkovnice našich mistrů obsahuje exkluzivní výrobky zákožešin proáestrádní hvězdy aásvatební šaty proánejvýznamnější podnikatele záMoskvě aázeáSankt-Petěrburgu. Zároveň bych chtěl aleázdůraznit, že přikládáme stejný význam vyplnění všech zakázek, bezározdílů.

Kvalita, rychlost aáspokojenost zákazníka, toájsou tři pilíře, naákterých salón Medulka staví základy svého podnikání.

Čekáme naáVaši návštěvu aárádi uvítáme jakéhokoliv nového zákazníka, neboť mnozí zánich seápoáprvní návštěvě stávají našimi přáteli aápravidelnými zákazníky.

S pozdravem,á

kolektiv Krejčovství Medulka.

Opravy aáúpravy oděvů Praha ,ákrejčovství váPraze, zakázkové šití Praha, švadlena váPraze, šití naámíru Praha, Krejčovství Praha, opravy aáúpravy oděvů Praha 7, půjčovna svatebních šatů Praha.

á

á
á
á