Opravy a úpravy oděvů Praha , Zakázkove šití  Praha ,Krejčovstvi Praha ,Svatební šaty v Praze , Půjcovna šatů Praha ,Svatebni doplňky Praha, Plesové šaty Praha.
Opravy a úpravy oděvů Praha , Zakázkove šití Praha ,Krejčovstvi Praha ,Svatební šaty v Praze , Půjcovna šatů Praha ,Svatebni doplňky Praha, Plesové šaty Praha.

á
á
á
Objednávka

Objednávka

á
Svatební šaty č. 34, zakázkové šití váPraze.
9000.00ákč.
Svatební doplňky Praha, svatební šperky, svatební diadémy, svatební korunky, svatební čelenky, svatební hřebínky, 33
850.00ákč.
Svatební šaty č. 25, zakázkové šití váPraze.
18000.00ákč.
Svatební šaty č. 36, zakázkové šití váPraze.
12000.00ákč.
Večerní šaty váPraze .áč.42
5000.00ákč.
Večerní šaty váPraze .áč.23
10000.00ákč.
Večerní šaty váPraze .áč.49
5000.00ákč.
Večerní šaty váPraze .áč.15
1600.00ákč.
socials
feedbacklookbook

Krejčovství Medulka.

á

krejčovství v praze, zakázkové šití praha, švadlena v praze, šití na míru praha, půjčovna svatebních šatů praha, šití svatebních šatů praha, společenské šaty v praze.

Provádíme veškeré opravy aáúpravy oděvy váPraze.

Zabýváme seázakázkovým šitím dámských, pánských, dětských aázvířecích oděvů naámíru dleávaší představy .áNezalekneme seáaniávašich závěsů či záclon ,áložního prádla ,áubrusů aádekorativních deček. Zajišťujeme drobné opravy naápočkání.áNabízíme zapůjčení svatebních šatůá.


Opravy oděvů Praha ,ápůjčovna svatebních šatů Praha ,krejčovství Praha 7.

krejčovské prácé Praha

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze.

á

krejčovství praha ,opravy odevu praze, šití na mítu praha.Je dobře známo, že prázdniny jsou časem naácestování -áproáněkoho jeátoávýlet doájiného města, proáněkoho doájiné zemi, aáněkdo hledá dobrodružství naájiném kontinentu. Při cestování získáváme nové zážitky aázkušenosti, odpočíváme siáodákaždodenních problémů aábudujeme plány doábudoucna, porovnáváme své město sámístem, kdeápobýváme jenádočasně, aásvůj styl života seáživotem místních obyvatel. Aákaždá cesta, stejně jako život, seáskládá zeástovek malých okamžiků, momentálních zážitků aánepředvídatelných malicherností. Iánaácestách nás potkávají potíže seázdravím, vyvolané změnou časového pásma, jídelníčku nebo klimatu, seásprávným načasováním nebo iásápoškozením naších věcí. Díky tomu, že takové problémy nás potkají vánovém prostředí, hned seánám zdají větší aázávaznější. Kdeámáte hledat pomoc?
Přijedete-li doáČeské Republiky aáocitněte-li seáváPraze, najdete vátomto městě, vásrdci Europy mnoho rusky mluvicích obyvatel. Spousta zánich má vlastní firmy aásáradostí Vám pomůžou vyřešit problémy sádopravou, krejčovství praha , opravy odevu praze, šití na mítu praha.zdravím nebo opravou oblečení váPraze. Ceny zaátyto služby, jsou oáněco nižší než vásousedním Rakousku nebo Německu, aáturistům záIzraele připadají jako zápohádky. Například zkrátit kalhoty váPraze můžete zaá200áaž 220áKč, 100áKč zaplatíte zaázašití díry, aázáplata naáoblíbených riflích Vám stane pouhých 180ákorun. Zpravidla ruské ateliéry váPraze pracují odárána doávečera, což umožňuje odevzdat věc ráno aávyzvednout jiáuž tenávečer. VáPraze tuto službu zajištují pouze ruské společnosti, jiné dělají stejnou práci seázkrácení kalhot minimálně 3áaž 4ádny.
Důležité jeávědět předem, že zdeájeámožnost siávyužit opravy aáúpravy oděvů váPraze ,ánebo koupit nové oblečení aáušit hoánaámíru, zkrátit nebo prodloužit oblečení váPraze. Můžete být váklidu, protože nicáVás nepřekvapí aábudete vypadat skvělé.á

Opravy oděvu váPraze, zkrácení kalhot váPraze, opravy aáúpravy oděvů Prahaá.

Kreativní opravy oděvů veákrejčovství váPraze.

á

ákrejčovství praha, šíti na míru v praze.Díra naáoblečení, coámůže být nepříjemnější, obzvlášť při cestovaní, kdyánemáte poáruce žádné opravné prostředky. Přitom tenhle problém jeáznámý odádoby, kdyálidstvo vymyslelo první šaty, ať nedokonalé, aleáfunkční. Čas utíkal, požadavky keákvalitě oblečení rostly, objevovali seádalší aádalší materiály, vhodné naášití, až seázátoho vyklubal jeden zánejstarších průmyslů ľ textilní. Skoro hned poáušití šatů, které hravě zvládali krejčí, člověk seásetkal sádalším problémem ľ opravou poškozeného, otrhaného nebo díravého oblečení. Nejpoužívanější metodou opravení bylo látání aázáplatování. Nehledě naátoho, že svého času záplata byla vnímána, jako příznak chudoby, dnes nabývá úplně jiného významu, stává seásání módní doplněk. Popíšeme několik typů oprav oděvů , které seápoužívají přiá

opravách aášití oblečení váPraze.

á1.Zaplata veáformě nálepky.
Nejčastější příčinou utvoření díry jeánepozornost nebo shoda okolností, když seáoáněco špatně opřete nebo zavádíte. Oátoávětší zklamání, když jeávěc oblíbená nebo úplně nová. Vátakovém případě klasické látání nepřichází váúvahu. My, jako krejčovství, coáseázabývá
opravou oblečení váPraze,á nabízíme kreativní přístup ľ výzdobu poškozeného místa slušivou nášivkou, barevně sladěnou sápůvodní látkou, nebo naopak kontrastní. Poáúpravě získáte původní věc, která nabude nového šmrncu.á

á2. Opravy pomocí výrazných knoflíků.
Dalším způsobem, jakáopravit vaše drahé oblečení, jeádekorum poškozeného místa. Pokud při žehlení prádla jste poškodili kabát, nemá cenu kupovat nový. Obraťte seánaánás, kreativní krejčovství váPraze. Pomůžeme Vám zamaskovat díru nebo spálené místo než bychom znehodnotili věc. Modernější kabát jeámožné spravit nášivkou, aleácoádělat sátím klasickým?
Opravu takového kabátu můžeme provést vápražském krejčovství pomocí kloboučkové gumy. Zamaskujeme poškozené místo aágumu ozdobíme knoflíkem, stane seázáVás majitel kabátu sáoriginálním příslušenstvím, jehož cíl zůstává fascinující záhadou proáostatní.

á3. Opravy oděvu zipem.
Zip může být použit ve všech výše uvedených případech opravy oděvů.
Pro velké díry, nebo vámístech, kdeánášivka nebo knoflík nejsou vhodné, můžeme nabídnout všití zipů. Zipy bývají široké iáúzké, různobarevné, viditelné aáäneviditelnéö. Zipem lzeáopravit téměř všechny věci, vápřípadě, že místo sádírou jeánaápřední straně, aleávápřípadě, že místo, které chcete opravit jeázezadu, vždy můžete našit velké logo nebo ozdobnou výšivku. Mistři vánašem krejčovství váPraze mohou vybrat látku, vyřezat líbivý vzor, aánašít hoánaázadní část kabátu. Kreativita při
opravách aášití oděvů váPraze jeávelmi důležitá, protože poáobdržení nové nebo staré, renovované věci, dostanete nejen šaty, aleákladný náboj, který jeátakádůležitý.

Opravy aáúpravy oděvů Praha, zakázkové krejčovství váPraze.

Nejlepší krejčovství váPraze proáušití svatebních aáspolečenských šatů .

á

áOpravy a úpravy oděvů Praha , Zakázkove šití  Praha ,Krejčovstvi Praha ,Svatební šaty v Praze , Půjcovna šatů Praha ,Svatebni doplňky Praha, Plesové šaty Praha.
Zasnub seásáMedulkou!á

Vádnešní době dívky iáženy spolu sámuži slouží váarmádě, uápolicie, řídí náklaďáky aázabývají áse boxem iákulturistikou.
Vádobě, kdyádlouhé kalhoty vákaždodenním nošení dávno nahradily šatovéáaásukně, jeázvláště důležité siáuvědomit, že toátakánebývalo vždy, ještě před stoálety zaplavovaly města krásné áslečny aádámy, oblečené váelegantních róbách. Vásoučasné době mladé dámy zachovávají átradici oblékání nákladných šatů už pouze při zvláštních příležitostech, jako jsou svatby aáplesy ,áaleánesmíme zapomínat, žeá
svatební šatyábyly vždy nádhernou ozdobou všech dívek aážen,ázdůrazňovaly jejich osobnost aárafinovaně prezentovaly okolí jejichávýjimečnost. Existuje mnoho stylů aátypů šatů,ale;zeávšech seázcela jasně vyčleňují šaty -svatebních áaáplesových á- áspolečenskýchášatů.
Nevěsta jeánaásvatbě jako zářící perla první velikosti. Všechny pohledy spočívají naání aásamozřejmě naájejích šatech, které předmětem nadšení iákritiky, neboťásvatební šaty jsou vždy ánejdiskutovanějším tématem všech dívek.Nabízíme Vám šaty ,ávhodné proákaždý vkus: Svatební šaty ,ášaty proávaše družičky
,šaty, které budou splňovat vaše očekávání aásny,které pomohou zvýšit krásu aáslavnostnost okamžiku, zvýrazní Vás aáfotografie, naákterých budete zachycena vátěchto šatech, naádlouhou dobu zachová radost záprávě proběhnuvší slavnosti.

Krejčovství Praha ,ápůjčovna svatebních šatů Praha ,šití naámíru Praha ,áopravy aáúpravy oděvů Praha 7.

Sleva naávšechny svatební doplňky.

á

ákrejčovství v praze, zakázkové šití praha, švadlena v praze, šití na míru praha, půjčovna svatebních šatů praha, šití svatebních šatů praha, společenské šaty v praze.Nabízíme 50%áslevu naávšechny svatební doplňky. Slevy jsou platné až doákonce léta !áPospěšte siákoupit á ásvatební korunkyáa čelenky seáslevou.á

Opravy aáúpravy oděvů Praha ,ákrejčovství váPraze, zakázkové šití Praha, švadlena váPraze.

á
á
á
á